مراکز اطلاع رسانی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
 تلفن گویا: 62-21912960 
 مرکز مخابرات و تلفنخانه: 21918
 شماره تماس مسئولین اجرایی: 21914146
 نمابر: 22662673-22662672
 آدرس: بزرگراه چمران - محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران - صندوق پستی 1491-19395
 پست الکترونیک: info@iranfair.com